Hållbarhet

Upptäck våra strategier och mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Här får du en inblick i hur vi arbetar för att skapa en positiv utveckling både inom företaget och i samhället.

Strategi & mål

ProjektEtts ledningsgrupp och styrelse har gemensamt utformat en strategi som sätter kundfokus och kvalitet i centrum för vår verksamhet. Vi är alla medvetna om vårt ansvar för att uppfylla kundkrav och bidra till förbättrad kundnöjdhet och kvalitet. Genom att ständigt utbilda och utveckla oss själva, ser vi till att vårt företag växer och utvecklas.


Vi planerar att investera i ny och lämplig utrustning för att effektivisera vår leverans mot kund och ständigt förbättra vår arbetsmiljö samt minska vår miljöpåverkan. För att säkerställa högsta standard inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö kommer vårt ledningssystem att bli certifierat inom ISO 14001 samt 45001 senast under 2025. Tillsammans har vi utformat specifika mål inom de här områdena som gäller för var och en av oss i organisationen.

ISO-certifiering

ProjektEtt är certifierat enligt ISO 9001, vilket är ett erkännande av vårt engagemang för kvalitet och kontinuerlig förbättring. Den här ISO-certifieringen är ett tydligt bevis på vår förmåga att konsekvent leverera tjänster och produkter som möter både kundens och regelverkets krav. För att fortsätta vår utveckling och förstärka vårt åtagande för ansvarsfull verksamhet, planerar vi att genomgå ytterligare certifieringsrevisioner inom områden som arbetsmiljö och miljöledning.

Kvalitetsmål

ProjektEtts vision för kvalitet fokuserar på att bygga en hållbar verksamhet, där långsiktiga kundrelationer står i centrum. Vi strävar efter att vara uppmärksamma på våra kunders behov och krav, vilket är avgörande för att uppnå hög kundnöjdhet och kundlojalitet. Dessutom är det av stor vikt att våra medarbetare bidrar till en hållbar affärsmodell genom att aktivt motverka korruption och mutor.

Nöjd-Kund-Index ska uppgå till minst 80 %.

Net Promoter Score ska uppgå till minst 50 poäng.

Miljömål

ProjektEtt är engagerat i att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att minska vår miljöpåverkan i produktionen. Vi siktar på att implementera miljövänliga metoder och tekniker för att effektivisera användningen av resurser och minska utsläppen. Genom det här arbetet strävar vi efter att inte bara förbättra vår egen verksamhet, men också att agera som en förebild inom branschen för hållbar utveckling.

Påverka våra kunder att göra klimatsmarta material- och produktionsval för att minska miljöpåverkan i projekten.

Inom 3 år, senast 2026, ska 50 % av bilflottan vara utbytt till rena elbilar.

Arbetsmiljömål

ProjektEtt ska erbjuda en säker arbetsplats med visionen om noll arbetsmiljörelaterade tillbud och olyckor, fysiska såväl som psykosociala. För att uppnå detta, kopplar vi våra arbetsmiljömål till resultaten från våra regelbundna medarbetarundersökningar samt eventuella rapporterade tillbud och olyckor.

Nöjd-Medarbetar-Index ska uppgå till minst 80 %.

ProjektEtt ska under ett arbetsår understiga 5% på grund av fysiska eller psykosociala tillbud.